Air Strike quotes

Air Strike poster
During World War II, five different Chinese people fight their way through Japanese Air Force attacks to protect an important military machine in Chongqing, 1940.

Director: Xiao Feng
Writer: Ping Chen
Production: N/A
Year: 2018
MetaScore: N/A/100
ImdbRating: 3.2
BoxOffice: N/A
Released: 26 Oct 2018
Awards: N/A

2 Clips & Quotes

Cast

Xue Gangtou - Ye Liu
An Minxun - Song Seung-heon
Uncle Cui - Wei Fan
Zhao Chun - Gang Wu
Ding Lian - Su Ma
Yagou - Yongli Che
Xue Manguan - Yuanzheng Feng
Jin Xiang - Le Geng
Zero Fighter Pilot Sato - Tenma Shibuya
Cui Liu - Zhang Fan
Lei Tao - Nicholas Tse
Ye Peixuan - Bingbing Fan
Chief of City Defense - Daoming Chen
Air Defense Comander - Simon Yam
Steve - Adrien Brody
Air Force Colonel - Ray Lui
Wan Jia - Lei Jia
Hospital Dean - Bing Hu
Adjutant to Jack - Haibing Huang
Julia - Rumer Willis
Madam Zheng - Xiaoqing Liu
Du Mei - Shengyi Huang
Governmental Officer - Kenny Bee
Young Officer - Jiro Wang
Patriot - Kefan Cao
Junior Patriot - Liqi Zhou
Ambassador - Keith Shillitoe
Director - Shufeng Yang
Yuhao Zheng - Xinglei Pei
Liang Zheng - Yi Yang
Tailor Zheng - Jie Ma
Elder Jia - Yingqun Han
Elder Qian - Baoshan Shi
Elder Ding - Wei Huang
Rei Lin - Chen Chao
Rei Li - Tongyu Wang
Intelligence Officer - Qiren Chen
Yi 15 - Qingyu Li
Lotus - Shangen Li
Da Bin - Haoran Shao
Dodo - Ziming Jia
Lucky - Can Cui
Fairy - Flower
Meng Zi - Shaonan Duan
Orphan 1 - Jin Zi
Orphan 2 - Yuhan Wang
Hammer - Mingtian Lian
Second Commander - Yiwu Zhao
Officer in Headquarters - Keqing Jia
Assistant to Jack - Bassem Khayati
Colonel Officer - Mingliang Zen
Nursery Dean - Guo Chao
Quartermaster - Sijia He
Nursery Teacher - Tong Shangguan
Officers wife - Hui Dong
Rich man wife - Ping Chen
Yuqi - Yitong Sun
Dr. Cao - Xuming Chen
Driver - Wuzhou Cheng
Housekeeper Deng - Yufeng Yiu
Officers Assistant - Wanzhong Wang
Young Woman - Moli Guo
Ye Peixuan's boyfriend - Anthony Rogers