WHITEY: Take out his fucking teeth.
Bury him next to the whore.
Black Mass