Whitsun, crayfish...
Exactly.
6 kilos. 3 boxes of them.
Going Away