🤑 Earn Bitcoin by watching ads 🤑 Make 💲💲💲 Now

"The Assassin" quotes

The Assassin poster
A female assassin receives a dangerous mission to kill a political leader in eighth-century China.

Director: Hsiao-Hsien Hou
Writer: Cheng Ah, T'ien-wen Chu, Hsiao-Hsien Hou
Production: N/A
Year: 2015
MetaScore: 80/100
ImdbRating: 6.3
BoxOffice: $632,542
Released: 27 Aug 2015
Awards: Nominated for 1 BAFTA Award39 wins & 76 nominations total

1 Clips

Cast

Nie Yinniang - Shu Qi
Tian Ji'an, governor of Weibo - Chang Chen
Lady Tian - Yun Zhou
The Mirror Polisher - Satoshi Tsumabuki
Provost Nie Feng - Dahong Ni
Yinniang' Mother - Mei Yong
Tien Xing (Yinniang's Uncle) - Zhen Yu Lei
Huji,Tian Ji'an's concubine - Nikki Hsieh
Xia Jing, the aide-de-camp - Ethan Juan
Princess Jiacheng - Fang-yi Sheu
Lady Tian's Teacher - Jacques Picoux
Chiang Nu - Shao-Huai Chang
Tian Xu - Leon Dai
Yuan Yi - Jack Kao
Yinniang' Grandmother - Fang Mei
Old Man - Chun Shih